CZYNNOŚCI NOTARIALNE

Zgodnie z ustawą z dnia 14 lutego 1991 roku notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną.

Czynności notarialne, dokonane przez notariusza zgodnie z prawem, mają charakter dokumentu urzędowego.

Czynności notarialnych notariusz dokonuje w kancelarii notarialnej, jednakże mogą być one dokonane także w innym miejscu, jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności (np. choroba lub wiek).

Notariusz dokonuje następujących czynności:

  • sporządza akty notarialne (w tym: umowy sprzedaży, umowy darowizny, umowy dożywocia, umowy majątkowe małżeńskie, umowy o podział majątku wspólnego, umowy ustanowienia służebności, umowy zamiany, umowy o dział spadku, umowy zniesienia współwłasności, umowy przedwstępne, umowy warunkowe, umowy przeniesienia własności, umowy spółki, pełnomocnictwa, oświadczenia o poddaniu się egzekucji, testamenty);

  • sporządza akty poświadczenia dziedziczenia (mające skutki prawomocnego sądowego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku);

  • sporządza poświadczenia (poświadczenia za zgodność z oryginałem dokumentów, poświadczenia własnoręczności podpisu, wzory podpisów, poświadczenia daty pewnej, poświadczenia pozostawania przy życiu, poświadczenia pozostawania osoby w określonym miejscu);

  • doręcza oświadczenia;

  • spisuje protokoły (w tym: protokoły zgromadzeń spółek kapitałowych, zebrań wspólnot mieszkaniowych, walnych zebrań spółdzielni);

  • sporządza protesty weksli i czeków;

  • przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe;

  • sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów;

  • sporządza, na żądanie stron projekty aktów, oświadczeń oraz innych dokumentów;

  • sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

SZYBKI KONTAKT

Notariusz Paweł Budzikowski

ul. Lwowska 23/3 (parter)

33-300 Nowy Sącz
tel./fax: 18 441-65-64

tel.kom: 604-441-378
e-mail: pawel.budzikowski@kin.pl

MAPA I USYTUOWANIE KANCELARIIMIEJSCA PARKINGOWE W POBLIŻU KANCELARII