WYMAGANE DOKUMENTY

Poniżej przedstawiamy wykaz dokumentów wymaganych do sporządzenia aktów notarialnych obejmujących określone czynności prawne, które należy dostarczyć do Kancelarii, zastrzegając, iż w zależności od stanu faktycznego i skomplikowania sprawy, do dokonania czynności notarialnej mogą być niezbędne również inne, aniżeli niżej opisane. W celu dokładnego ustalenia dokumentów, prosimy o wcześniejszy kontakt osobisty, telefoniczny lub mailowy.


1. UMOWA ZBYCIA (sprzedaż lub darowizna) NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ (DZIAŁKI):


I. WYKAZ DOKUMENTÓW

1) numer księgi wieczystej,
2) wypis z rejestru gruntów wraz z adnotacją, że dokument ten przeznaczony jest do dokonania wpisu w księdze wieczystej (wydaje Starostwo Powiatowe),

3) mapa z projektem podziału w przypadku, gdy następuje podział nieruchomości,

4) ostateczna decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości w sytuacji, gdy następuje podział (wydaje Wójt, Burmistrz, Prezydent),
5) do umowy sprzedaży: informacja (zaświadczenie) o terenie, na którym leży nieruchomość w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub o braku takiego planu, (wydaje Urząd Gminy/Miasta), a także o rewitalizacji, lub jej braku,

6) do umowy sprzedaży – zaświadczenie o tym, czy dla działki jest sporządzony plan urządzenia lasu, wydaje Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta (jeśli działka jest położona w mieście) lub Wydział Ochrony Środowiska Starostwa (jeśli działka jest położona w powiecie)
7) do okazania poprzedni akt nabycia nieruchomości (działki):

a/ wypis aktu akt notarialnego,
b/ przy nabyciu w drodze spadku – prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia,

8) przy nabyciu w drodze spadku i zasiedzenia (spadki i zasiedzenie po 28 lipca 1983 r.) lub darowizną, nieodpłatnym zniesieniem współwłasności albo w drodze zachowku (po 1 stycznia 2007 r.) lub aktem poświadczenia dziedziczenia - pisemna zgoda naczelnika urzędu skarbowego albo zaświadczenie wydane przez naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że nabycie jest zwolnione od podatku, że należny podatek został zapłacony albo zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia,

9) ewentualnie: dowód opłacenia podatku od nieruchomości lub/i opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu.

II. DANE UCZESTNIKÓW CZYNNOŚCI NOTARIALNEJ

1) imiona i nazwiska,
2) imiona rodziców,

3) stany cywilne,
4) PESEL,
5) adres zamieszkania,
6) numer dowodu osobistego lub paszportu, w przypadku cudzoziemców dodatkowo karta stałego pobytu,

7) w przypadku firm – numer KRS lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej, REGON, NIP,
8) wartość rynkowa działki (cena sprzedaży),
9) numer rachunku bankowego strony sprzedającej,

10) termin i warunki wydania przedmiotu zbycia,
11) telefon kontaktowy.
2. UMOWA ZBYCIA (sprzedaż lub darowizna) LOKALU STANOWIĄCEGO ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ

I. WYKAZ DOKUMENTÓW

1) numer księgi wieczystej,
2) do okazania poprzedni akt nabycia nieruchomości:

a/ wypis aktu notarialnego,
b/ przy nabyciu w drodze spadku – prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia,

3) do umowy sprzedaży: zaświadczenie o rewitalizacji, lub jej braku dla działki, na której leży nieruchomość (wydaje Urząd Gminy/Miasta),

4) przy nabyciu w drodze spadku i zasiedzenia (spadki i zasiedzenie po 28 lipca 1983 r.) lub darowizną, nieodpłatnym zniesieniem współwłasności albo w drodze zachowku (po 1 stycznia 2007 r.) lub aktem poświadczenia dziedziczenia - pisemna zgoda naczelnika urzędu skarbowego albo zaświadczenie wydane przez naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że nabycie jest zwolnione od podatku, że należny podatek został zapłacony albo zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia,

5) do umowy sprzedaży (ewentualnie): zaświadczenie, że w lokalu nikt nie jest zameldowany lub/i zaświadczenie, że nie ma zadłużenia w płatności opłat eksploatacyjnych.


II. DANE UCZESTNIKÓW CZYNNOŚCI NOTARIALNEJ

1) imiona i nazwiska,
2) imiona rodziców,

3) stany cywilne,
4) PESEL,
5) adres zamieszkania,
6) numer dowodu osobistego lub paszportu, w przypadku cudzoziemców dodatkowo karta stałego pobytu,

7) w przypadku firm – numer KRS lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej, REGON, NIP,
8) wartość rynkowa lokalu (cena sprzedaży),
9) numer rachunku bankowego strony sprzedającej,

10) termin i warunki wydania przedmiotu zbycia,
11) telefon kontaktowy.


3. UMOWA ZBYCIA (sprzedaż lub darowizna) SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU

I. WYKAZ DOKUMENTÓW

1) numer księgi wieczystej, jeżeli jest dla lokalu założona,

2) zaświadczenie ze spółdzielni o przysługującym prawie do lokalu,
3) do okazania poprzedni akt nabycia nieruchomości:

a/ przydział,

b/ wypis aktu notarialnego (umowa sprzedaży, darowizny lub umowa o przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu),
c/ przy nabyciu w drodze spadku – prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia,

4) przy nabyciu w drodze spadku i zasiedzenia (spadki i zasiedzenie po 28 lipca 1983 r.) lub darowizną, nieodpłatnym zniesieniem współwłasności albo w drodze zachowku (po 1 stycznia 2007 r.) lub aktem poświadczenia dziedziczenia - pisemna zgoda naczelnika urzędu skarbowego albo zaświadczenie wydane przez naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że nabycie jest zwolnione od podatku, że należny podatek został zapłacony albo zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia,

5) do umowy sprzedaży (ewentualnie): zaświadczenie, że w lokalu nikt nie jest zameldowany lub/i zaświadczenie, że nie ma zadłużenia w płatności opłat eksploatacyjnych.

 

II. DANE UCZESTNIKÓW CZYNNOŚCI NOTARIALNEJ

1) imiona i nazwiska,
2) imiona rodziców,

3) stany cywilne,
4) PESEL,
5) adres zamieszkania,
6) numer dowodu osobistego lub paszportu, w przypadku cudzoziemców dodatkowo karta stałego pobytu,

7) w przypadku firm – numer KRS lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej, REGON, NIP,
8) wartość rynkowa lokalu (cena sprzedaży),
9) numer rachunku bankowego strony sprzedającej,

10) termin i warunki wydania przedmiotu zbycia,
11) telefon kontaktowy.4. TESTAMENT


1) dane osobowe sporządzającego testament (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, numer dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, adres zamieszkania, data urodzenia),
2) dane osoby powoływanej do spadku (imiona, nazwisko, imiona rodziców, PESEL, adres zamieszkania, data urodzenia).


5. PEŁNOMOCNICTWO DO SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI


1) dane osobowe mocodawcy (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, numer dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, adres zamieszkania),

2) dane osobowe pełnomocnika (imiona, nazwisko, imiona rodziców, PESEL, adres zamieszkania),
3) opis nieruchomości, numer księgi wieczystej.


6. AKT POŚWIADCZENIA DZIEDZICZENIA


1) akt zgonu spadkodawcy,

2) PESEL osoby zmarłej,

3) testament spadkodawcy, jeżeli został sporządzony,
4) akta stanu cywilnego spadkobierców ustawowych: akty urodzenia lub akty małżeństwa (kobiety zamężne),

5) odpis skrócony aktu małżeństwa małżonka spadkodawcy,

6) dane osobowe uczestników (imiona, nazwisko, imiona rodziców, numer dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, adres zamieszkania),

7) numery ksiąg wieczystych prowadzonych dla nieruchomości, których właścicielem (współwłaścicielem) była osoba zmarła.


7. UMOWA MAJĄTKOWA MAŁŻEŃSKA


1) odpis skrócony aktu małżeństwa,

2) dane osobowe małżonków (imiona, nazwisko, imiona rodziców, numer dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, adres zamieszkania).


8. UMOWA SPÓŁKI


Do sporządzenia umowy spółki należy podać następujące informacje:

SPÓŁKI OSOBOWE


I) Spółka komandytowa (dowolny kapitał zakładowy):
1) firmę i siedzibę spółki,  
2) przedmiot działalności spółki,  
3) czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony,  
4) oznaczenie wkładów wnoszonych przez każdego wspólnika i ich wartość,  
5) oznaczony kwotowo zakres odpowiedzialności każdego komandytariusza wobec wierzycieli (sumę komandytową).


II) Spółka komandytowo-akcyjna (kapitał zakładowy minimum 50.000,00 zł):
1) firmę i siedzibę spółki,  
2) przedmiot działalności spółki,  
3) czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony,  
4) oznaczenie wkładów wnoszonych przez każdego komplementariusza oraz ich wartość,  
5) wysokość kapitału zakładowego, sposób jego zebrania, wartość nominalną akcji i ich liczbę ze wskazaniem, czy akcje są imienne, czy na okaziciela,  
6) liczbę akcji poszczególnych rodzajów i związane z nimi uprawnienia, jeżeli mają być wprowadzone akcje różnych rodzajów,  
7) nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) komplementariuszy oraz ich siedziby, adresy albo adresy do doręczeń,  
8) organizację walnego zgromadzenia i rady nadzorczej, jeżeli ustawa lub statut przewiduje ustanowienie rady nadzorczej.


SPÓŁKI KAPITAŁOWE

I) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (kapitał zakładowy minimum 5.000,00 zł – zmiana od 8 stycznia 2009 r.):
1) firmę i siedzibę spółki,  
2) przedmiot działalności spółki,  
3) wysokość kapitału zakładowego,  
4) czy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział,  
5) liczbę i wartość nominalną udziałów objętych przez poszczególnych wspólników,  
6) czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony,

II) Spółka akcyjna (kapitał zakładowy minimum 100.000,00 zł – zmiana od 8 stycznia 2009 r.):
1) firmę i siedzibę spółki,  
2) przedmiot działalności spółki,  
3) czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony,  
4) wysokość kapitału zakładowego oraz kwotę wpłaconą przed zarejestrowaniem na pokrycie kapitału zakładowego,  
5) wartość nominalną akcji i ich liczbę ze wskazaniem, czy akcje są imienne, czy na okaziciela,  
6) liczbę akcji poszczególnych rodzajów i związane z nimi uprawnienia, jeżeli mają być wprowadzone akcje różnych rodzajów,  
7) nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) założycieli,  
8) liczbę członków zarządu i rady nadzorczej albo co najmniej minimalną lub maksymalną liczbę członków tych organów oraz podmiot uprawniony do ustalenia składu zarządu lub rady nadzorczej,  
9) pismo do ogłoszeń, jeżeli spółka zamierza dokonywać ogłoszeń również poza Monitorem Sądowym i Gospodarczym.  
Jak również ewentualnie statut powinien zawierać, pod rygorem bezskuteczności wobec spółki, postanowienia dotyczące:
10) liczby i rodzajów tytułów uczestnictwa w zysku lub w podziale majątku spółki oraz związanych z nimi praw,  
11) wszelkich związanych z akcjami obowiązków świadczenia na rzecz spółki, poza obowiązkiem wpłacenia należności za akcje,  
12) warunków i sposobu umorzenia akcji,  
13) ograniczeń zbywalności akcji,  
14) uprawnień osobistych przyznanych akcjonariuszom, o których mowa w art. 354,  
15)  co najmniej przybliżonej wielkości wszystkich kosztów poniesionych lub obciążających spółkę w związku z jej utworzeniem.

SZYBKI KONTAKT

Notariusz Paweł Budzikowski

ul. Lwowska 23/3 (parter)

33-300 Nowy Sącz
tel./fax: 18 441-65-64

tel.kom: 604-441-378
e-mail: pawel.budzikowski@kin.pl

MAPA I USYTUOWANIE KANCELARIIMIEJSCA PARKINGOWE W POBLIŻU KANCELARII